එක්සත් ජනපද සම්බාධක හේතුවෙන් යූඒසීජේ විසින් රුසල් ඇලුමිනියම් නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීම අත්හිටුවා තිබේ

එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රති U ලයක් ලෙස යූඒසීජේ විසින් රුසල් මිලදී ගැනීම අත්හිටුවා ඇත. රුසියාවට එරෙහි ආර්ථික සම්බාධක, නමුත් සමාගම වෙනත් නිෂ්පාදන සඳහා විකල්ප ප්‍රභවයන් සොයාගෙන ඇත, UACJ officials said on Wednesday.
UACJ is one of the larger manufacturers of rolled aluminum products in Japan.
The company said its us subsidiary benefited from higher aluminium prices after the U.S imposed import duties on the metal.

අදහස් දක්වන්න