මෙම මිශ්‍ර ලෝහ සහ පිරිවිතරයන් අප සතුව ගබඩා ගබඩාවේ ඇත

ශ්රේණියේ පිරිවිතර එන්.ඩබ්ලිව් (KG)
5052 H32 ඇලුමිනියම් පත්රය 4 x 1200 x 2400 එච් 32 කඩදාසි අන්තර් මට්ටම 4500
5052 H32 ඇලුමිනියම් පත්රය 3 x 1500 x 3000 එච් 32 කඩදාසි අන්තර් මට්ටම 1500
AA5005 H34- ඇලුමිනියම් පත්රය 0.6 x 1200 x 2400 එච් 34 1500
AA5005 H34- මත 50 1 x 1200 x 2400 එච් 34 4500
AA5005 H34- ඇලුමිනියම් පත්රය 1.2 x 1200 x 3000 එච් 34 3500
AA5005 H34- ඇලුමිනියම් පත්රය 1.6 x 1500 x 3000 එච් 34 4500
AA5005 H34- ඇලුමිනියම් පත්රය 2 x 1500 x 3000 එච් 34 2000
AA5005 H34- ඇලුමිනියම් පත්රය 2.5 x 1500 x 3000 එච් 34 1500
AA5005 H34- ඇලුමිනියම් පත්රය 2.5 x 900 x 1800 එච් 34 4500
AA5005 H34- ඇලුමිනියම් පත්රය 3 x 900 x 2400 එච් 34 3000
AA5005 H34- ඇලුමිනියම් පත්රය 4 x 1500 x 3600 එච් 34 3000
AA5005 H34- ඇලුමිනියම් පත්රය 5 x 1200 x 2400 එච් 34 4500
AA5005 H34- ඇලුමිනියම් පත්රය 6 x 1200 x 2400 එච් 34 4500
AA5005 H34- ඇලුමිනියම් පත්රය 6 x 1200 x 3600 එච් 34 4500
AA5083 MF ඩීඑන්වී කර්ට් නැත 3 x 1200 x 2400 එච් 321 5500
AA5084 MF ඩීඑන්වී කර්ට් නැත 4 x 1200 x 2400 එච් 321 8500
AA5085 MF ඩීඑන්වී කර්ට් නැත 6 x 1200 x 2400 එච් 321 8500
AA5086 MF ඩීඑන්වී කර්ට් නැත 8 x 1200 x 2400 එච් 321 7000
AA5087 MF ඩීඑන්වී කර්ට් නැත 10 x 1200 x 2400 එච් 321 7000
තහඩු AA5052 O ට ප්‍රතිකාර කරන්න 1.4 x 1200 x 2400 5බාර් 7000
තහඩු AA5052 O ට ප්‍රතිකාර කරන්න 1.6 x 1200 x 2400 5බාර් 7000
තහඩු AA5052 O ට ප්‍රතිකාර කරන්න 2 x 1200 x 2400 5බාර් 2500
තහඩු AA5052 O ට ප්‍රතිකාර කරන්න 3 x 1500 x 3000 5බාර් 2500
තහඩු AA5052 O ට ප්‍රතිකාර කරන්න 4 x 1200 x 2400 5බාර් 8500
තහඩු AA5052 O ට ප්‍රතිකාර කරන්න 5 x 1200 x 2400 5බාර් 8500

යිකු ඇලුමිනියම්
සියලුම විමසීම් සඳහා, කරුණාකර පහත පෝරමය පුරවන්න (* අවශ්‍ය වේ) අපට කෙටි පණිවිඩයක් එවීමට, අපි හැකි ඉක්මනින් ඔබ වෙත නැවත එන්නෙමු.