විඛාදන ඇලුමිනියම් පත්රයේ කාර්ය සාධනය සහ භාවිතය

Corrugated Aluminum Sheet is also called pressed aluminum sheet, විඛාදන ඇලුමිනියම් පත්රය හෝ ඇලුමිනියම් ටයිල්. එය ඉදිකිරීම් වලදී බහුලව භාවිතා වන නිෂ්පාදන වලින් එකකි. වර්ථමානයේදී, මල නොබැඳෙන වානේ සහ යකඩ තහඩු ආදේශ කිරීමේ ප්‍රවණතාවක් පවතී.

සියල්ලට කළින්, ඇලුමිනියම්වල ity නත්වය පමණක් බැවින් 2.71 යකඩ dens නත්වය ළඟා වේ 7.8, the weight of aluminum tile per square is less than 1/3 of that of stainless steel, which greatly reduces the cost of the enterprise and reduces the pressure on the bracket.

දෙවැනි: Aluminum has a good anti-rust effect. In the external environment, rain, exposure, and heavy snow have little damage to aluminum, and like iron sheet, it quickly rusts after seeing the rain. From the above two points, To a large extent, aluminum tiles can completely replace stainless steel materials, and at the same time, they are cheaper to manufacture and are the materials of choice in the construction industry.

Corrugated aluminum composite panel is a new type of composite aluminum panel curtain wall material. It is formed by using 0.6-0.8mm bottom panel 0.4mm middle 0.2mm corrugated aluminum panel to meet the adhesion. The composite method of the aluminum plate product formed by pressure composite is similar to the form of corrugated carton board.