අපව තෝරා ගන්නේ ඇයි?

නමුත් යම් යම් තත්වයන් තුළ සහ යුතුකම් හෝ එය බැඳී ඇති අතර, ලැජ්ගේ සතුට තාර්කිකව මුණගැසෙනු ඇත.

වැඩිදුර කියවන්න

මෙහෙවර & දර්ශනය

නමුත් යම් යම් තත්වයන් තුළ සහ යුතුකම් හෝ එය බැඳී ඇති අතර, ලැජ්ගේ සතුට තාර්කිකව මුණගැසෙනු ඇත.

වැඩිදුර කියවන්න

උපායමාර්ගය

නමුත් යම් යම් තත්වයන් තුළ සහ යුතුකම් හෝ එය බැඳී ඇති අතර, ලැජ්ගේ සතුට තාර්කිකව මුණගැසෙනු ඇත.

වැඩිදුර කියවන්න