වර්ණ ආලේපිත ඇලුමිනියම් දඟර

වර්ණ ආලේපිත ඇලුමිනියම් දඟර

වර්ණ ආලේපිත ඇලුමිනියම් දඟර – Coloring on the surface of aluminum plate or aluminum coil

The characteristics of Color-coated aluminum coil :
1. හොඳ පැතලි බවක්, කප්පාදුවෙන් පසු විරූපණයක් නොමැත
2. විවිධ රටා වලින් සරසා ගත හැකිය
3. කාලගුණ ප්‍රතිරෝධය, ඉහළ උෂ්ණත්වයේ පිළිස්සීම, ඉහළ ග්ලොස් ආරක්ෂාව සහ වර්ණ ස්ථායිතාව
4. පාරිසරික ආරක්ෂාව, not easy to corrode
5. Mechanical property, bending resistance and strong bending resistance
Coating layer: PE and PVDF