මම පෙළ වාරණයකි. මෙම පා change ය වෙනස් කිරීමට සංස්කරණය බොත්තම ක්ලික් කරන්න. ලෝරම් ඉප්සම් කැරට්, වැඩිදියුණු කළ අධීක්ෂණ ක්‍රියා පටිපාටි. ඉඩම් සංවර්ධකයාට, වැලපීම, උලම්කෝපර් මැටිස් ද නොවේ, වොලිබෝල් ප්‍රෝටීන් සිංහයා.